Du är här: keryx/artikel/23. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

En analys av Åke Greens predikan

Om denna artikel

Åke Greens predikan är inte ett bra exempel på bibeltrogen förkunnelse. Just som troende på Bibelns inspiration menar jag att den inte håller måttet. I denna analys vill jag visa att predikan är lagisk, dåligt underbyggd vad gäller fakta och inte har någon bra texttolkning. Den konservativa sidan förtjänar bättre argument.

Publicerad: 2005-02-10

Uppdaterad: 2005-02-14

 

 1. Frågeställningar
 2. Skapelseargumentet
 3. Lagens första bruk
 4. Guds dom
 5. Lagens första bruk igen
 6. Homosexualitetens uppkomst
 7. Medias roll
 8. Begäret
 9. Mose lag – syndens hemskhet
 10. Svenskarna som "förbundsfolk"
 11. 1 Kor 6 och grundtexten
 12. Homosexualitetens uppkomst (2)
 13. Kristna homosexuella
 14. Ett tidstecken?
 15. Barnens situation
 16. Besättelse?
 17. Motmedlet
 18. Befrielse
 19. Kyrkans hållning
 20. Avslutning – tillbaka till frågorna
 21. Avslutning och inbjudan:
 22. Avslutande reflektioner
  1. Har ÅG gjort något juridiskt felaktigt?
  2. Kan man verkligen kritisera en broder i Kristus så här?
  3. Har inte ÅG givit Westboro Baptist Church mer vatten på sin kvarn?
  4. Är inte det stora problemet att K G Hammar, Jonas Gardell och andra predikar en total acceptans av homosexualitet?
  5. Vad skall man få säga från en predikstol
  6. Måste man vara jättepåläst i allt som pastor?

Frågeställningar

Utöver det som sägs direkt i predikotexten har Åke Green i intervjuer uppgivit att han avsåg att ge vägledning till unga människor som funderar på att "prova homosexualitet".

Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor.

Jag är väl medveten om att ämnet är laddat och kontroversiellt. Och t.o.m. att det har det blivit det inom kristna kretsar. Jag har inte sökt stöd i Guds ord för mina tankar. Utan Guds ord har gett mig de tankar jag ska redovisa här idag. Jag kommer att ta upp ämnet homosexualitet men också förhållandet till de kristna homosexuella.

Är det ett tidstecken och kan man bli befriad från detta?

De frågor som uppges skall komma att behandlas är:

Det är värt att lägga märke till dessa angivna frågeställningar. Jag kommer strax att kritisera denna predikan för att på ett osakligt sätt peka ut just homosexualitet som en extra allvarlig och svår synd, och när han längre fram talar om abnormiteter och liknande så är det som en del av utläggningen av just dessa angivna frågeställningar.

Jesus talar om att ge akt på vad slags tid man lever i och att se tecknen för när det drar ihop sig för hans återkomst. Detta är bakgrunden till ordet "tidstecken", och är därför ett inslag i det teologiska ämnet eskatologi.

Vi läste också ett högt ställt anspråk: ÅG skiljer mellan att gå till texten för att få stöd för sin uppfattning – att läsa in något i den – och att läsa något ur den, att låta texten ändra det egna tänkandet. ÅG menar att han nått fram till detta sista. Det är starka ord att leva upp till.

Texten till ÅGs predikan är hämtad från Svenska Dagbladets hemsida och endast något lite språkligt justerad (dvs. jag har rättat de värsta stavfelen).

Skapelseargumentet

Gud har från begynnelsen skapat människor till man och kvinna. Vi börjar i 1Mos. 1:27-28 "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. "

Här säger ju Guds ord klart och tydligt att ni skapades att bli Far och Mor. Till man och kvinna. De skulle bli föräldrar. Det säger Herren här klart och tydligt.

Det är inte mycket till exeges (texttolkning) vi får. Jag kan se en mängd invändningar. Vad händer med de ogifta (1 Kor 7)? Kan man inte skilja mellan mänsklighetens uppdrag och varje människas del i detta, där enskilda undantag kan tillåtas?

I likhet med ÅG tror jag att det finns en skapelseordning, men den är i vart fall inte etablerad sanning så här lätt.

Och skriften anser att varje form av sexuell förbindelse utanför äktenskapets ram är lösaktighet. Och det betecknar skriftordet för otukt.

Det finns också klart uttalat i instiftelseorden till äktenskapet 1Mos. 2:24 där det står: "Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.

Här talas bara om man och hustru... Det står inte på något annat sätt eller man kan aldrig få det eller tyda det till att man kan ha vilken partner som helst.

Det måste sägas tydligt att så här långt skiljer ÅG inte mellan heterosexuell otukt och homosexuell dito. Det är bra.

Samtidigt visar han – till skillnad från sina inledande anspråk – sig ha en god förmåga att läsa in i texten. Denna text stipulerar inget förbud. Andra texter gör det utifrån den. Men dessa andra texter är det inte som utläggs här.

Den drift som Gud lagt ner i människan för att uppleva den djupaste form av gemenskap och för att bevara äktenskapet i en sann trohet. Det har blivit djävulens använt som sitt starkaste vapen mot Gud och mot äktenskapet. Han använder det alltså mot Gud. Det Gud har skapat för att människan ska uppleva gemenskap och trohet och lycka och allt som det medför. Det använder djävulen mot Gud och i Guds ansikte. För att förvrida och förvända.

Det hade varit intressant att få uttrycket "drift" mer preciserat. Menar ÅG sexualdriften i allmänhet? Den kan väl inte sägas vara given "för att bevara äktenskapet i sann trohet".

Är sexualdriften djävulens starkaste vapen? Värre än högmod, girighet och maktfullkomlighet? Värre än bitterhet, avund och lögnaktighet? Knappast. Att skilja ut syndiga begär på sexualitetens område som djävulens "värsta" vapen är inte bibliskt. Här går ÅG för långt.

Att peka ut sexuella synder som värre än andra är varken bibliskt korrekt eller klok evangelisation.

I djurriket finns det ju hanar och honor och i växtriket finns det också han och honväxter, varken i djur eller växtriket förekommer några abnormiteter. Utan varje art håller sig till sin egen art. Så är det. Tills människan på senare år klampat in på det här området genom provrörsbefruktningar och genom kloning. Till dess så har det varit så som Gud har sagt att vi ska leva.

ÅG skall nog läsa lite mer biologi och etologi (= läran om djurens beteende) innan han uttalar sig här. Växtrikets sexualitet är en mångfacetterad historia där fåglar och insekter spelar stor roll också! Och det finns visst exempel inom djurvärlden på "abnormiteter". Djur kan präglas till nästan vad sexualitet som helst. Douglas Adams, den brittiske humoristen, skildrar i sitt resereportage "Last Chance To See", hur en utrotningshotad fågel, varje gång den ser en viss biolog, kommer flygande och juckar i hans hår (biologen lär sig snart ha hatt i närheten av fågeln i fråga). I naturen förekommer det djur som byter kön vid behov och andra är rena hermafroditer.

Inte heller är det klart hur påstådd frånvaro av sexualitet mellan skilda arter är relevant för samkönad sexualitet. Det vore snarare ett argument mot tidelag.

Lagens första bruk

Genom att legalisera partnerskap mellan män & män... mellan kvinna & kvinna.

Så kommer det att skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser följderna redan av det här. Vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade homosexuella, men det har uppstått p.g.a. detta en gång i tiden. Sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den skull ha någonting med det som ligger bakom i detta vad gäller homosexualitet.

"Legaliseringen av partnerskap" är det som skapar katastrofer. Att det funnits homosexuell otukt långt innan partnerskapslagar antogs är inte någon som väger in i ÅGs resonemang. Eller vill han rentav att allt homosexuellt samliv förbjuds?

Traditionellt brukar man kalla tillämpning av Bibelns etiska bud i samhället för lagens första bruk. Men exakt vad vill ÅG att det skall innebära?

Skall vi slå vakt om den tvekönade familjen och reservera äktenskap för den, eller skall vi förbjuda allt icke-heterosexuellt samliv? Att slå vakt om det heterosexuella äktenskapet är ju i sig inte en barriär mot att homosexuella handlingar utförs.

Den stora AIDS-epidemin i världen, den i Afrika, har för övrigt mycket lite att göra med homosexualitet.

Men ändå så kommer det att skapa en stor katastrof och redan upplever ju myndigheter och de sociala myndigheterna att det här bemästrar man inte. Man upplever svårigheten i det. Men inte bara det utan TV berättade för lite sedan att det stiger ju i antal smittade män och kvinnor av olika könssjukdomar.

Det sprider sig alltmer p.g.a. att man inte lever så som Gud hade tänkt att man skulle leva tillsammans med varandra. Och det beror då på att människor spårar ur i klart obibliska och klart omänskliga relationer.

Det är ingen privatsak eller rättighet att leva på ett annat sexuellt sätt än vad bibeln föreskriver.

Återigen använder ÅG ett ordval som gör att han verkar föreslå förbud mot otukt. Menar han att vi skall lagstifta bort otukten i samhället? Det är ju ingen "rättighet".

Skall vi sedan också införa en sedlighetspolis som vakar över att denna lag efterlevs? Om detta inte är konsekvensen av ÅGs ord, så vad är den då? Formuleringarna är dåliga och otydliga.

ÅG har heller inte klargjort om han nu på nytt inkluderar heterosexuell otukt i sitt resonemang eller inte. Det låter som att han fortsätter beskylla endast de homosexuella för spridningen av alla könssjukdomar.

Vad exakt är det "myndigheter och sociala myndigheter" inte bemästrar, och vad stödjer han det på. Hade denna predikan inte skickats vidare till media för vidare spridning så fick väl ÅG påstå detta och hans församling lita på att han hade något slags underlag för påståendena. Men när han väljer att gå ut till hela det svenska folket, så krävs det mer än dessa vaga och overifierade påståenden.

Guds dom

Hebr. 13:4 "Äktenskapet ska alltid hållas i ära och äkta säng bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. "

Oavsett hur samhället ser på detta kommer Gud att döma både samhället och de som begår otukten.

Kom ihåg det. Både samhället eller staden eller platsen kommer Gud att döma över dem som begår denna otukt.

ÅG kommer här in på ämnet Guds dom. Han fastslår att det finns både individuell dom för den som gjort sig skyldig, och en kollektiv dom, en dom av samhället/platsen.

Detta sista är en av de mer invecklade frågorna i Bibeln och den kräver mer förklaring än vad som här ges.

Om vi går tillbaka i historien till 1Mos. 19:1-5.

v. 4 "Men innan de hade lagt sig, omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket så många de var. Dessa kallade på Lot och sade till honom: Var är de män som har kommit till dig i natt? För dem ut till oss så att vi får känna dem. "

Här läser vi för första gången om homosexuella män. Alla Sodoms män talade öppet och visade öppet sin avvikande sexuella läggning. Både gamla och unga läste vi här. Alla. Och så säger de så här: "Så att vi får känna dem. " Och det betyder alltså sexuell förbindelse. Samma uttryck som Bibeln använder då en man går in till en kvinna. Det är precis samma uttryck här som säg om dessa män som hade lust till varandra.

Jesaja säger så här: Jes. 3:9 "Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder uppenbart och döljer dem inte. " Det gjorde man inte i Sodom. Uppenbart visar man sig framför huset och ropar på Lot. Den rättfärdige, man skonar inte honom på något sätt utan säger: "För ut de här männen så vi får känna dem". Vi har lust till dem helt enkelt. Mitt på gatan står man där alltså. Man döljer inte sin synd.

En grov förenkling av Sodoms synd följer här. Profeterna förebrår Sodom ett stort antal saker, långt ifrån endast homosexuella handlingar. Inte ens i första hand sådana. ÅG har inte studerat alla texter om Sodom, inte heller satt denna text i sitt sammanhang. Det som kränks är inte i första hand sexualiteten, utan gästfriheten.

När Gud dömer Sodom så har det visat sig att i staden finns inte ens tio rättfärdiga. De utgör mindre än en procent av stadens befolkning. De homosexuella i Sverige utgör – trots massmedial uppmärksamhet kan få det att synas vara annorlunda och trots att homosexuellas påtryckargrupper påstår annorlunda – mindre än fem procent av alla könsmogna medborgare.

Vi har en mycket lång väg till att "alla" skulle vara homosexuella. Vi har en än längre väg att gå innan förhärdelsen är så total som i Sodom.

Helt öppet och ogenerat talade man om sina sexuella behov och det säger något om tillståndet i Sodom.

En nyansskillnad här: Man talade inte om sina "sexuella behov" i Sodom, utan det fanns enligt profeterna en slags uppvigling till alla synder och en uppmuntran att fortsätta.

Gud säger till Abraham 1Mos. 18:20 "Ropet från Sodom och Gomorra är stort och deras synd är mycket svår. " Det säger alltså Herren. Mycket svår! Ropet från Sodom och Gomorra det är stort och synden är svår. Så ser Gud på den avvikande sexuella relation. Det är mycke svårt säger Gud. Det är mycke svårt detta då människor ger sig hän på det sättet.

Återigen ser ÅG bara en enda synd i Sodom, på tvären mot vad Bibeln säger.

Öppet, ogenerat så upplever vi att män kysser varandra och kvinnor kysser varandra.

Men man gör det också inför Tv kameror, det kan man göra. Men man gör det också när det gäller filmkameror, men inte bara det, man gör det öppet på våra gator och på våra offentliga platser. Så gör man idag i vårt land. Vad säger Gud? Han säger att det är mycke svårt. Det är mycke svårt när det gäller vårt land precis som det var för Sodom och de städerna.

I Sverige är färre än fem procent homosexuella. Ett litet fåtal av dessa i sin tur – med stor massmedial uppbackning visserligen – kysser varandra offentligt. Detta menar ÅG är lika illa som när "alla" männen i Sodom vill begå gruppvåldtäkt på två främlingar, som de enligt dåtida tradition och Bibelns bud snarast skulle bemöta som ärade gäster. Jämförelsen håller inte.

Det stora flertalet homosexuella är det i skymundan. Många i hemlighet. Långt ifrån alla är så kaxiga som ÅG beskriver dem. Med tanke på det uppgivna syftet med predikan – att vägleda dem som funderar på att "prova" homosexuell livsstil – så skjuter ÅG här helt vid sidan av målet.

Lagens första bruk igen

Paulus säger i Fil. 3:19 De skryter med sina sexuella bedrifter. Är det inte det som vi upplever idag att människor gör?

Människor vill idag protestera mot Guds skapelseordning. Att Gud skapat män och kvinnor som ska föra människosläktet vidare det ogillas av både Sveriges rikes lag. Likaväl som utav homorörelserna.

Man ogillar skapelseordningen. Ni protesterar mot Gud och mot skapelseordningen. Och tillåter man partnerskap, män med män och kvinnor med kvinnor. Hur kan detta, hur kan det bli på det här sättet? Jo, det är som Paulus säger i Romarbrevet som jag återkommer till om en stund.

Återigen går ÅG för långt. Att lagen skulle ogilla skapelseordningen är inte med sanningen överensstämmande. Att den tillåter mer än den är däremot korrekt.

Vad exakt vill ÅG att lagen skall tillåta och inte? Frågan förblir obesvarad.

Det väsentliga för ÅG är i stället att tillåtandet av "partnerskap" (den redan existerande lagen) är ett slags medvetet trots, ett uppror mot Gud.

Rom. 1:22 "De blev dårar!!!!

Tänk att de som styr vårt land är dårar som sitter i riksdagshuset. Tänk att dom är där alla av regeringen som har gått med på det här vansinniga och släppa fram denna flod av synd i vårt land. Det är dårskap säger Guds ord. Jag tror alltså att Herren säger om denna synd i Sverige, att det är mycket, mycket svårt.

På nytt klargör ÅG att han menar att lagen skapat orenheten och att "floden av synd" borde stoppats i riksdagen.

Homosexualitetens uppkomst

Och varför har då detta levnadssätt tillkommit?

Ja då går vi till Romarbrevets första kapitel naturligtvis och tar med de versarna där, där Paulus behandlar det här ämnet ingående. Det fanns anledning till det därför att romarriket genomsyrades av de här tankarna på homosexualitet. Det var något som frodades så oerhört och han måste ta itu med det så att det inte blev ett mönster också i Guds församling.

Troligtvis är det andra skäl till varför just homoerotik nämns i detta sammanhang, som Gunnar Samuelsson förtjänstfullt visat i sin C-uppsats vid Göteborgs Universitet. Homoerotik är det tydligaste exemplet på vårt fall från Gud, ur Paulus judiska perspektiv, men inte det värsta.

Varför har detta levnadssätt kommit till? Rom. 1: 21-28 "De har haft kunskapen om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär med varandra, så att man bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud, lät Han dem henfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras."

Lägg märke till att ÅG klipper av citatet innan Paulus hunnit fullborda sin tankegång.

Man bytte det högsta man bytte Herren mot det lägsta som finns. Det byter man säger Paulus här. Det är bara en dåre som handlar så säger han. Eftersom man gör på det här sättet. Man förkastar Gud som är välsignelsen. Gud som är den suveräne, Gud som är mästaren i allting. Man förkastar honom. Guds ord är ju en lag och det är vårt rättesnöre, men det är till ingen nytta att i princip godta Guds lag och säga: Ja det här är Guds ord om man i praktiken bryter det. Vad spelar det för roll om jag erkänner Guds ord, men jag bryter i praktiken genom att jag handlar tvärs emot och lever tvärs emot vad ordet säger. För Guds ord kräver ju lydnad av oss. Vi måste ju lyda Guds ord om vi ska kunna ha Guds välsignelse och Guds välbehag över våra liv och om vi ska kallas Guds barn.

Här i den 28:e versen "Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät Han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. "

Den förväntade utläggningen av syndens utveckling som Paulus har i texten uteblir. ÅG väljer – på tvären mot vad som står i de aktuella verserna – att se själva lagbrottet som det allvarliga.

Den "kunskap" man förkastar i Rom 1 är inte kunskapen om vari synd och helighet består, utan kunskapen om Guds storhet, Guds makt och vishet. Man vänder enligt Paulus Gud själv ryggen, därefter kommer de homosexuella handlingarna. ÅG verkar se valet som mellan Gud och homosex, punkt slut.

Skillnaden kan tyckas liten, men detta får konsekvenser i längden. Framför allt borde det visa oss att homoerotik inte är människosläktets stora kardinalsynd, utan bara en konsekvens av den verkliga synden, att vi vänt Gud ryggen. Men ÅG fortsätter på sin inslagna linje:

Människan är ju rustad med en fri vilja och kan antingen motstå eller underkasta sig den gamla naturens böjelser. Vi har ju makt till att göra det. Och människans moraliska natur visar sig i en regel för gott och ont som finns skrivet i våra hjärtan. Samvetets röst som vi har inom oss. På så sätt är människans tankar vår egen domare, som försvarar eller anklagar oss. Om vi med munnen säger att det här är inget fel som jag gör, så säger hjärtat någonting annat. Det kvittar om du försvarar en synd som du lever i eller försvarar någon annans synd. Så säger ditt hjärta något annat. För hjärtat är domaren över dina tankar. Man kan med munnen pladdra allt möjligt men hjärtat det dömer oss. Det säger bibelordet här. Och i

Rom. 2:14-15"Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag, fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. "

Det finns alltså ett samvete. När vi vänder Gud ryggen och vägrar ta emot kunskap tar Gud bort sin Ande från samvetet... samvetet blir okänsligt och det blir töjbart. Då finns det inte längre några hämningar för en människa. Gud styr inte längre dessa människor därför att de går allt längre i ogudaktighet.

De allra flesta skulle nog vilja påstå att detta resonemang är i vart fall klart förenklat. Och var i Bibeln står det att Gud "tar bort sin Ande" från våra samveten? Ingenstans.

Detta är en ytlig och i viss mån felaktig beskrivning av den nytestamentliga psykologin.

Medias roll

Rom. 1:24 "Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra."

Homosexualiteten börjar med hjärtats begär.

Det är så det blir. Sinnets synder. Fantasierna där inne som man sysslar med eller sexdrömmar som man kan bära på. Och här har ju porrindustrin, här har TV och filmbranschen och tidningsbranschen. Här har man väckt dessa enorma begär och krafter till liv. Det har man gjort genom att öppet visa det här inför hela svenska folket. Man gör det precis ogenerat utan tanke på att det finns människor som inte tål att se sådant. Människor kan genom detta begå våldshandlingar.

En grov anklagelse som med tanke på predikans vidare spridning måste backas upp med bevis.

Man vet att detta är farligt. Men man hindrar det ändå inte. Öppet visar man det.

Tvärtemot ÅG så tror jag problemet är att man inte vet att sexualiteten är helig och skör, ämnad för äktenskapet. Man vet inte och därför blir medias attityd som den blir.

Demonstrationstågen som går genom Stockholms gator då de homosexuella där har sina slag ord. Det slår man upp och det visar man. Jag bad Ölandsbladet skriva en artikel om detta. Och jag ställde mig till förfogande. Inte en enda hörde av sig. Jag tog kontakt med Barometern och sa: Jag ska predika över det här ämnet. Ni är välkomna. Inte ett svar, ingenting. Jag ringde till TV och sa detsamma, vill ni vara med på söndag förmiddag för då ska jag predika över detta brännheta ämnet.

Ja vi har nog tid sa de. Jag ringde i måndags men ingen har hört av sig. Man låter det här passera helt enkelt. Man vill inte ta itu med detta.

Helt visst är media på gaylobbyns sida, men ÅG har en del att lära om mediekontakter. Ett pressmeddelande, följt av en debattartikel och sedan en personlig kontakt kunde ha givit ett annat resultat.

Begäret

Rom. 1:26-27 "Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra. "Hjärtats begär övergick i skamliga lustar.

"Upptända" betyder att tända på. Det är så som människor gör. Man tänder på en drift där inne när man har sina sexuella fantasier eller drömmar eller när man ser såna här saker i tidningar och på filmer. Då betyder det att man tänder på någonting inom sig själv helt enkelt. Genom sitt Gudsförakt. Och när de skamliga lustarna tar form i personligheten så blir det en okontrollerad makt likt en brand som man inte kan släcka.

Återigen visar ÅG upp en lagisk syn på gudsrelationen. Gudsförakt är vad man har när man grips av begär.

Calvin lärde att när man talar om synden, så skall det göras så att man samtidigt väcker hopp om att bli befriad från den. Syndaförkunnelsen skall vara en förberedelse för evangeliet. Detta lyser helt med sin frånvaro i ÅGs predikan. Syndarens brottas inte med sin syndfullhet enligt ÅG. Hans synd är "skamlig", hans samvete är "okänsligt", han lever i "omänskliga relationer".

Det finns ingen syndarnas solidaritet mellan ÅG och den som syndar. Tvärtom: det är så som människor gör – jag saknar ordet vi! Det är så som vi människor gör hade fått en helt annan innebörd.

ÅG delar inte en brottningskamp med dem han fördömer, han står obefläckad vid sidan av och pekar finger.

Frank Mangs berättade att han i mötet med människor alltid kunde se att det fanns en jämförbar frestelse hos honom själv som skapade denna solidaritet, även om han inte begått alla synder.

Och Gud släcker inte den branden säger Paulus. Gud släcker inte en eld som man själv på i sitt eget liv. Gud låter den brinna. Och då står det i Rom. 1:27b "Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. "

Alltså när människor inte vill utan okontrollerat, ohämmat hänger sig åt detta låter Gud det brinna. Men det kommer en domsdag och en domsakt över de som låter elden brinna på det sättet.

ÅG klarar här inte av att läsa innantill. Eftersom han felaktigt ser lagöverträdelsen som Synden med stort S, så missar han Paulus hela resonemang. Homoerotiken skildras inte i det aktuella sammanhanget som något Gud låter bli att släcka begäret efter, utan som en konsekvens av att man vänt Gud ryggen, ett tuktande straff. Mänsklighetens accelererande spiral av ständigt grövre synd (där homoerotik inte är slutstadiet) är en prisgivning, ett överlämnande från Gud av oss till syndfullhet. Vilket i sin tur syftar till att vi snabbare skall bli mätta på den, trötta på den, leda vid den, besvärade av den. Så att vi önskar bli rena.

Paulus betonar här att både kvinnor och män stod på samma nivå de praktiserade homosexualitet. Den ene var inte bättre än den andra. Så var det i Romarriket.

Mose lag – syndens hemskhet

3Mos. 18:22-30 "Du ska inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse. Du ska inte beblanda dig med något djur, så att du genom detta blir oren. Och ingen kvinna ska ha att skaffa med något djur så att hon beblandar sig med det. Det är en vederstygglighet." Från vers 27: "Ty alla dessa styggelser har landets inbyggare, som har varit där före er, bedrivit, så att landet har blivit orenat. Gör inte sådant, för att landet inte må spy ut er, om ni så orenar det, liksom det spyr ut det folk som har bott där. Ty var och en som gör någon av alla dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja, var och en som går sådant. Iaktta därför vad jag har befallt er iaktta, så att ni inte gör efter någon av de avskyvärda stadgar som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren er Gud."

Bibeln tar upp och undervisar om dessa abnormiteter.

Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan t.o.m. detta kan man ägna sig åt. Om det har jag hört människor berätta för mig själv när jag satt och lyssnade till och var jourhavande medmänniska under många år. Det var inte en tillfällighet att människor berättade om sina djuriska förbindelser man haft. Som hade givit dem tillfredsställelse. Så det är helt klart att Gud inte skriver en sagobok för att människor ska tänka på det här. Han skriver det med tanke på att så här kommer människor att handla då man överger Gud. P.g.a. dessa synder kommer landet att utspy sina invånare. Det politiska svaret i vårt land på detta är ju vad Paulus säger "Vi vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever än värre, De tycker det är bra när andra gör det. "

Även om homosexuella inte tydligt sägs vara de enda sexuellt förvridna, så är det naturligt att tänka sig att detta är vad han menar utifrån predikans rubrik och angivna frågeställningar. Att en kristen, som läser denna text med beredvillighet att tolka till det bättre, ser att "sexuella abnormiteter" är något mer än bara homoerotik, det ursäktar inte det faktum att ÅG är i vart fall för otydlig. Han tycks peka ut homosexuella på ett särskilt sätt som benägna att ägna sig åt tidelag. Det är en helt rimlig läsning av hans predikan.

Ur juridisk synvinkel menar jag att det inte borde vara straffbart att påstå. Men som predikan betraktat är detta dåligt och som inlägg i samhällsdebatten ett riktigt lågvattenmärke. Att endast hänvisa till strödda erfarenheter som jourhavande präst är på tok för dålig underbyggnad för dessa påståenden!

Svenskarna som "förbundsfolk"

Så upplever vi det politiska svaret i vårt land. De ger sitt bifall och de tycker det är bra att de håller på med det här. Det gör ingenting. Men...

Vårt land står inför en katastrof av stora mått!!!!!

Det kan vi vara förvissade om. Gud sa landet ska utspy sina inbyggare. De fick inte vara kvar om de fortsatte som de människorna levde som var före Israels barn. När Israels barn skulle inta landet, om de började med sådana förbindelser som var emot Guds ord då säger Han: Då ska landet en gång till utspy sina inbyggare. Jag tror det kan ske i Sverige. Jag tror att det kan ske i vårt land därför att man har antagit sådana lagar. Man har ingen som helst betänklighet för vad Gud sagt. Vårt land står inför en katastrof. Vad är det som säger att inte vi kan få en jordbävning så 100 000 tals människor kan dö i ett ögonblick. Vad är det som säger att inte vi kan få några monsunregn som fördränker tusentals människor i vår land. Vad är det som säger att inte andra katastrofer kan nå fram till Skandinavien. Vi är så trygga. Och vi sitter där så ombonat och det kan inte hända oss, men nere i Europa där händer det och i andra världsdelar och Kina där händer det. Gud kan vända på det, så att inbyggarna i vårt land kan få uppleva precis det här. Vi kan utspys ur landet p. g. a. att man lämnat Gud. Det är oerhört.

Tänk att c: a 300 personer av våra folkvalda har fört vårt land in på ett katastrofområde...

På nytt väljer ÅG att se detta ur politisk aspekt, lagens första bruk. Det är alltså den lagstiftande makten som skall ansvara för att hålla sexualiteten inom äktenskapet mellan man och kvinna.

Inte nog med detta, likt de judiska kungarna i GT så kommer de folkvalda kunna dra olycka över Sverige utifrån hur de lever upp till detta.

Här resonerar ÅG som om Sverige och svenskarna hade samma slags förbundsrelation till Gud som judarna i GT:s texter. Det judiska folket valdes ut för en unik uppgift och fick på ett unikt sätt ett förbund med Gud, som i sin tur stipulerar rättigheter och skyldigheter. Här resonerar ÅG som om Sverige har samma ställning inför Gud.

Detta kallas ofta med rätta för ersättningsteologi. Det svenska folket går här in och ersätter det judiska folket i – eller i vart fall upphöjs vi till samma status. Det har aldrig varit en god teologi.

Den kristna församlingen har inte i uppdrag att göra länder kristna. Separation mellan kyrka och stat är en kristen idé, uttänkt av kristna, långt innan den franska revolutionen och sekulariseringen kom.

1 Kor 6 och grundtexten

När man antagit de här lagarna om partnerskap och låter människor leva som de vill. När de idag inte kan överblicka konsekvensen av vad man har fattat för beslut. Det är bara historien som kommer att berätta om detta. Vi har fått lära oss ord som incest, pedofiler och övergrepp på barn. Ord som vi ryser inför som tillhör abnormiteterna. Och då vill jag gå till första Korintierbrevet det sjätte kapitlet och ta med någonting som Paulus tar upp när det gällde korinteförsamlingen och deras sätt att leva. Han säger i vers 9: "Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra ingen sådan får ärva Guds rike. "

Nu läser jag grundtexten den säger så här: "Eller inte vet ni att orättfärdiga rike Guds inte ska ärva. Inte bedra er. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller vällustmänniskor, eller gosseskändare. Guds rike ska ärva.

ÅG uttalar sig här med säkerhet i en fråga som rör grundtexten. Han kan dock inte grekiska, utan det han kallar "grundtexten" är i själva verket hämtat från KOLLA studiebibelns ord för ord transkribering av texten. Ironiskt nog missar han den i grundtexten klara kopplingen mellan orden "hor", respektive "homosexualitet" (NT-81), och just homoerotik. Bibel 2000 uppdaterade den aktuella versen:

Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män...

Det som Åke Green tvärsäkert översätter med "gosseskändare", syftar enligt Bibel 2000:s grekiskkunniga expertis på män som ligger med män. Gunnar Samuelsson har också visat i sin forskning att detta i själva verket är just ord som beskriver homoerotik.

Chrys C. Caragounis vid Lunds universitet visar i sin forskning samma slutsats. ÅG kan inte grekiska och är inte insatt i det aktuella forskningsläget runt ordens språkliga valörer.

Det måste också klargöras att alla av exempelvis EKHO och andra omtalade försök till omtolkning av dessa verser inte håller för vetenskaplig granskning.

Idag är det inte "liberalerna", utan de konservativa som gärna talar om historisk forskning och språklig vetenskap om dessa verser. Just för att det visar sig att de betyder vad de vid en första anblick verkar säga: Män som ligger med män gör något fel, i Guds ögon.

Nu fortsätter dock ÅG med att tro att dessa verser handlar om pedofili...

Gosseskändare. Redan då bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske. Vi har upplevt det här och vi förfasar oss över det.

Paulus talar i 1Tim. 1:10 om perversa människor. Pervers är översatt från grundtexten som säger

En som ligger med pojkar.

Återigen är detta inte en bra översättning, enligt samma resonemang som jag nyss fört.

Alla homosexuella är inte pedofiler eller perversa.

Men man öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter Synden få fäste i tankelivet. Och den som är pedofil idag börjar inte som sådan. Man börjar helt enkelt med att byta sitt umgänge. Det var så det började

Att vara "trogen" i ett homoförhållande är inte på något sätt ett bättre förhållande än där man byter partner ofta. Det är lika föraktligt i Guds ögon.

Från Guds sida är det att förkasta och från Guds sida är det lika mycke synd om man byter partner ofta eller lever i ett homosexförhållande. Det spelar ingen roll inför Guds ord.

ÅG är sorgligt oinsatt i pedofilins uppkomst. Tyvärr innebär detta att han för sina uppdiktade arguments skull missar de verkligt goda argumenten.

Fram till 70-talet slogs RFSL för en acceptans av både homosexualitet och pedofili. Det finns dokumenterat i deras egen tidning.

Det finns de som argumenterar för en pedofili, med trohet, kärlek och respekt med samma argument som man argumenterar för homosexualitet. Att dessa är få (lyckligtvis) och att deras mediala genomslag är försvinnande litet är inte poängen, utan just att de använder sig av samma argument.

Homosexualitetens uppkomst (2)

Är då homosexualitet en medfödd drift i människans personlighet

Vad säger Jesus i Matt. 15:18 En vers som vi läser ibland och citerar "Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan oren. Ifrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened och förtal. Det är detta som gör människan oren."

Jesus pekar med all tydlighet på hjärtat, sinnelaget och tankelivets osynliga värld. Där riktar Jesus sina tankar och udden vid det här tillfället. Jesus menar att otuktssynderna de börjar i tankelivet. När jag suttit och lyssnat till människor under nattetid, har alla utan undantag börjat syssla med homosexualiteten i sina tankar. Ofta hände det i tonåren, men det hände också att man levde i ett olyckligt äktenskap, kvinnor fick inte uppleva att mannen gav dem det kvinnor behövde få. Därför så sökte man sig till andra kvinnor. Och män likaså.

Alltså var det så här att man började med dessa otuktssynder i tankelivet. Och därifrån spred det sig vidare, men alla säger utan undantag. Första gången de prövade detta fanns det en spärr hos dem.

Det sa alla. Men när man bara hade gjort det första gången då var den spärren bruten.

Då ser vi att människan, ändå trots sina otuktssynder har ett skydd genom denna spärr. Efter några gånger gick det lättare för varje gång.

Då förstår vi vad Jesus säger om tankelivets synder.

När något blir ett inslag i samhällsdebatten så krävs det mer än ÅGs egna erfarenheter han fått via telefonsjälavård. Forskarvärlden är delad i denna fråga. Tidigare fanns det en stark önskan hos gaylobbyn att betona det troliga sambandet mellan genetik och homosexualitet. Idag är det annat ljud i deras skälla. De går rent av så långt att de vill förbjuda seriös forskning i ämnet!

ÅGs erfarenheter skulle naturligtvis kunna bidra med värdefulla bitar i sammanhanget. Han skulle kunna delta i en diskussion om homosexualitetens uppkomst. Men han kan knappast som här göra anspråk på att ha förstått hela frågan.

Som samhällsdebattör måste man vara mera påläst.

Rom. 1:26 Både män och kvinnor bytte ut det naturliga umgänge, mot ett onaturligt.

Det måste vara ett val man gör helt enkelt. Dom byter ut. Då byter man ju bort något. Det är ett fritt val. Det var ingen som tvingade. Byte innebär att man frivilligt lämnar något ifrån sig och frivilligt tar emot något annat. Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. Medvetet byte säger Paulus.

Återigen ser vi ÅGs lagiska och slarviga läsning av Rom 1. Och åter visar han sig inte kunna grekiska: Det står inte "medvetet byte"

Paulus tankegång är att homosexualiteten är något man utlämnats till. Syndigt beteende ja, men inte i enkel mening något man väljer.

Medvetet bytte de säger Paulus. Homosexuellt är något sjukt... En frisk och ren tanke som blivit utbytt mot en besmittad. Ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt. En frisk kropp som blivit ödelagd p. g. a. ett byte... Paulus säger:... 1Kor. 6:18 "Håll er borta från otukten"

Otukten vanärar kroppen... den ska inte diskuteras... inte bekämpas... Den ska man fly ifrån likt Josef.

Vad sa Herren till Lot: Fly för ditt livs skull.

Fly säger Herren alltså.

Är homosexualitet något man väljer: Svar JA Man väljer det. Man är inte född till det. Det är absolut på det viset annars skulle det vara ett svek mot människor. Man går frivilligt in i detta.

Detta är bekymret med ÅGs inställning. Eftersom väldigt många homosexuella inte för sitt liv kan känna igen sig i denna beskrivning kommer de heller inte att ta till sig hans ord.

Som vägledning i heligt liv är dessa ord rent av förödande. Den vånda och kamp som många upplever när de för Kristi skull och i insikt om att det är rätt börjar söka sig mot helhet och renhet på sexualitetens område verkar ÅG helt obekant med.

Vi är nu inne på vad reformatorerna kallade lagens tredje bruk, lagen som vägledning för rätt levnad. Men all god helighetsförkunnelse ser synden i ett sammanhang och frestelsen som något man inte bara kan övervinna med viljekraft.

Ett sådant sammanhang, som rymmer moment av inre helande, av själavård, av att vandra i Anden och mycket mera, det lyser med sin frånvaro hos ÅG.

Kristna homosexuella

Kan man leva i homosexualitet och vara en kristen? Ef. 5:3,5-6... "Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra."

"Låt ingen bedra er." Tror du att du kan vara en kristen och vara homosexuell. Då bedrar du dig, du lurar dig själv. Om andra säger att det inte är så farligt och Gud är kärleksfull. Han är kärleksfull men Han är också helig. Och han har sagt att han hatar omoral. Och då kan man alltså inte vara en kristen. De som lever så är inte ett Guds barn och kan inte vara det. Det måste vi säga så folk hör det. Lura er inte kära människor. Det är bedrägeri på högsta nivå om ni tror att ni kan lura er. För djävulen säger: Du kan vara en kristen och du kan vara god som en kristen och du kan leva så här ändå. Du kan vara trogen i ditt partnerskap, det säger själafienden. Men Guds ord säger någonting annat. Villfarelser som innebär straff läste vi från romarbrevet 1:27.

Gamla erfarna själavårdare skiljde mellan synden som "hantverk" och synden som "tandvärk". ÅGs utläggning lämnar det och mycket annat outrett.

Än allvarligare är att han inte skiljer mellan homosexuell läggning och homosexuella handlingar. Kan man vara kristen och behaga Gud även om man har en homosexuell böjelse? Svaret är entydigt ja och sann kristen själavård delar dessa människors hårda kamp, då de ofta är tredubbelt utlämnade. Dels från en kyrka som likt Åke Green skyr dem för deras läggnings skull, dels från en gay-värld som hatar att de inte vill "komma ut" och leva som homosexuella, utan söker renhet och därför i väntan på helandet vill leva i celibat och dels från "kristna organisationer" som EKHO, som vill hjälpa dem se sin homosexuella orientering som en gåva från Gud.

Den totala bristen på empati för denna mycket utlämnade grupp är graverande. Den gör denna predikan till en mycket usel predikan.

Upp. 22:14-15 "Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna.

Kan det sägas tydligare. Är det så här man sysslar och lever i en sån värld så lever man på en lögn och då kommer man inte in i Guds rike. Man kommer inte in. Man kan vara en kristen bekännande homosexuell, leva så, men man kommer inte in i himlen på det. Det vill jag understryka att så här lär Guds ord.

Kan man vara en kristen homosexuell man eller kvinna?

Nej det kan man inte. Då bedrar man sig själv säger Guds ord. Och då får dessa stå där med skammen en dag.

Man kan vara en kristen... utan att komma in i himlen. Sägs det i ena sekunden. Det borde väl i logikens namn stå "man kan tro sig vara kristen", eller man "kan mena sig vara kristen".

Teologiskt sett så är frasen "att ärva Guds rike" inte exakt synonym med "att komma in i himlen", men det är felaktiga detaljer eller bristen på logik jag har emot denna predikan, utan bristen på evangelium. Det kommer en avslutning senare i predikan där tonläget är annat, men jag vill på nytt påminna om Calvin: Har lagen predikats så att insikt om synden väcks tillsammans med ett hopp om befrielse från den? Svaret kan inte bli annat än nej.

I denna del av predikan så uttalar sig ÅG om frälsningen, det som rör teologins delområde "soteriologi". Som teologisk utläggning om frälsning tenderar det han säger att skapa fler frågor än vad som besvaras. På vad sätt är det omöjligt att leva i synd när frälsningen är av nåd? Det har givits flera goda svar på detta genom teologihistorien. ÅG förmedlar inget av dem.

Om någon dessutom uppfattar att listan över syndare i 1 Kor 6 också inkluderar själviska och "drinkare", så är det extra viktigt att man förmedlar ett vettigt svar på detta. En "drinkare" kan ju vara vad vi idag kallar en alkoholist. Och vem är inte självisk, i någon mån. Där finns ju inget antingen - eller.

"Den rättfärdige faller sju gånger, men står åter upp" lär ordspråksboken. ÅG formulerar sig för kategoriskt. Den som brottas och faller måste också inkluderas i Guds nåd.

Ett tidstecken?

Är denna livsstil av otukt ett tidstecken? Luk. 17:28

Ja, Jesus tar upp det i Lukas bl. a. i 17 kapitlet och talar där om hur det ska vara i Noas dagar och hur det ska vara i Lots dagar. Hur man levde då. Man åt och drack. Köpte och sålde. Planterade och byggde. Men en dag då Lot lämnade Sodom så regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

Vad var det som gjorde att de här städerna gick under, förlorade sin värdighet, försvann från jordens yta?

Det var därför att man levde i homosexualitet.

Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras, alltså är detta ett tidstecken som vi står inför. Som människor levde i Lots tid så ska man leva innan Jesus kommer igen. Det är en sak som vi inte kan motsäga på något sätt.

Återigen, ÅG har inte läst sin Bibel ordentligt. Sodoms synd var varken uteslutande eller ens i första hand homosexualitet. Hes 16:49f rekommenderas varmt.

Barnens situation

Jesus säger att Sodoms levnadsstil ska bli verksam över hela jorden innan Jesus tillkommelse. Den som företräder denna livsstil idag går emot Guds skapelseordning. I Matt 18 måste jag ta med vers 6 där Jesus behandlar barn och säger: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. "

Förföra är här översatt från ordet skandala. Då vet alla vad det är, det är skandal. Det är skandal att förföra någon av dessa små och nu tänker jag inrikta mig lite på barnens situation i partnerskapsförhållandet. En skandal att beröva ett barn sin mamma och sin pappa. Det är skandal säger Jesus. Det är en skandal att låta oskyldiga barn bli utsatta för denna tortyr. Man våldför sig på ett barn genom att flytta det från föräldrar från mamma och pappa, antingen till två män eller till två kvinnor.

Hela texten är felaktigt utlagd. För det första talar den inte om barn i bokstavlig mening – trots en lång tradition av att se den så – utan om att de som tror är som barn, "dessa små som tror på mig".

För det andra är förförelsen i sammanhanget att leda någon vilse så att personen inte kommer in i Guds rike. Den som förleder någon så att den personen missar evangeliet och inte blir frälst, den personen är det som Jesus fördömer i denna text.

Då kan man säga att två män kan fostra barn lika bra och två kvinnor kan fostra barn lika bra. Ja det tror jag att de kan fostra så, men ändå är det emot naturen och det är en skandal när man gör på ett sånt sätt, säger Jesus. Där någon förför en av dessa små och de måste växa upp i ett sådant förhållande.

Det finns goda skäl mot att låta homosexuella adoptera. Tyvärr hörs inget av dem här.

Besättelse?

Sodom som varnande exempel nämns över 30 gånger i bibeln.

Dessa otuktssynder sitter så djupt att inte ens vedermödans straffdomar kan få människor att överge otuktssynden. Upp. 9:20 "De andra människorna de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk eller från att tillbe demoner och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och de omvände sig inte från sitt mördande eller sin trolldom eller sin otukt eller sina stölder.

Straffdomarna kan inte övertyga människor att överge sina otuktssynder. Är inte det här en besättelse av onda andemakter? Det är så djupt rotat i människan att när straffdomarna kommer och går över vår värld så kommer inte de otuktiga att ändra sig utan man kommer att fortsätta att leva som en otuktig människa.

Det måste ju vara onda andemakter som man då är gripen av.

Poängen för de bibliska författarna är inte att människan i de sista dagarna är besatt, utan att hon är förhärdad. Demoner är inget problem. De viker för namnet Jesus. Att se sina medmänniskor som besatta och därför hopplöst förtappade är ett problem.

Här om någonsin blir det tydligt att ÅG inte ens verkar ha för avsikt att tala om synden så att hopp om befrielse från den väcks.

Motmedlet

Ett gott äktenskapligt samliv förhindrar otuktssynder 1Kor. 7:2-5 "Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni inte har enats om det för att ostört kunna ägna sig åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva återhållsamt. "

Ett gott äktenskapligt samliv där mannen ger kvinnan vad kvinnan behöver och där kvinnan ger vad mannen behöver, det förebygger otuktssynderna, säger Paulus. Förebygga säger Paulus annars kan Satan fresta er. Då kan dessa tankar komma in i vårt tankeliv och på så sätt kan vi uppleva en frestelse som man kan falla för.

Det finns en påtaglig realism i denna Paulus skildring av sexualiteten. Vad ÅG gör är dock att han glömmer de som inte är gifta, eller de som pga. sjukdom eller andra omständigheter inte kan ha sex inom äktenskapet. Vad slags hjälp skall de få? Är inte deras sexdrift lika stark?

Det är för klent att bara ge denna vägledning och inget mer.

Befrielse

Kan homosexuella befrias eller måste de plågas av denna drift inom sig? 1Kor. 6:9-11 "Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet... ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. "

Guds ord erbjuder en kraft att leva ett rent liv. Det här bibelordet talar om vad de förut levde i. I otukt och äktenskapsbrott, men ni har låtit två er rena. Halleluja... Och Paulus säger i Titus att vi levde som slavar under alla möjliga impulser men vi mötte vår Guds och Frälsares barmhärtighet. Då frälste Han oss. Tack och lov. Ifrån otuktssynderna ifrån homosexualiteten. Det frälste Han oss ifrån. Jesus säger med tanke på Sodom och Gomorra. Om dessa hade hört samma budskap som Kapernaum så skulle de ha gjort bättring. Jesus säger alltså att man måste göra bättring. Jesu syn på homosexualitet är att göra bättring. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita därför stå de inför Guds tron. Det finns ett reningsmedel. Ingen behöver kämpa med otukten. Ingen behöver säga, jag har en sån kamp på det här området. Alla kan bli lösta och befriade. Man kan få det om man vill ha det.

Någon utanför den redan frälsta skaran som förstod ett ord i ovanstående passus? Till ÅGs heder skall det sägas att nu är han äntligen inklusiv i sitt språk. Nu räknar han in sig själv bland dem som syndat och blivit renade genom Guds makt.

Tyvärr använder sig ÅG av 1917 års översättning av omvändelse, att göra "bättring", vilket alltför lätt tolkas som att skärpa till sig, att med viljekraft ändra sitt beteende.

Alldeles strax spinner ÅG vidare på linjen att befrielse är möjlig. Men många som inte vill leva i homosexuella relationer, utan för Guds skull och i insikt om att det är rätt lever i celibat i stället, kan vittna om att detta är en kamp. Det handlar inte om att "göra bättring" och så är det bra.

Helgelsen måste växa fram i ett sammanhang av andlig vägledning, andlig kraftförmedling, av läkedom och med mycket uppmuntran. Första steget dit är att någon förmanar med empati. Den saknas här.

Som det nu är, så får orden om befrielsens möjlighet en motsatt verkan. När det nu är så lätt att bli fri, då finns det ju inget försvar för den som inte blivit det. Som ÅG lägger fram saken blir t.o.m. orden om befrielsens möjlighet en del av fördömandet. Inte för att här säger något osant, utan för att det han säger är en på tok för liten del av sanningen.

Kyrkans hållning

Kan homosexuella befrias från denna djävulska makt?

Ja det kan de. För kunde man bli ren i Korint från dessa abnormiteter som de levde i så kan var och en också få uppleva det. Jag tackar Gud för att Paulus har skrivit så klart och tydligt, som han har gjort i Romarbrevet och Korintierbreven om de sexuella frågorna. Om dessa inte hade haft det att kämpa med så hade vi aldrig fått veta detta. Utan trott att vi hade upplevt detta på senare tid, men det har funnits genom hela historien och Gud vill frälsa varje generation ifrån dessa synder. Vi ska inte säga: Vi får acceptera detta. Vi kan inte välsigna partnerskap. Vi kan inte förena oss med det. Vi kan inte lägga våra händer på de människorna och säga: Vi välsignar er. Det kan vi inte göra då drar vi Guds misshag över våra liv, därför är det så viktigt.

Det ÅG i sak föreslår, nämligen att Kristi medhjälpare på jorden, däribland präster och pastorer, inte skall välsigna människors beslut att leva mot Guds Ord, det kan de allra flesta kristna hålla med om. K G Hammar med flera talar sett till kyrkohistorien eller den globala kristna familjen för en liten minoritet.

Dock vill jag påpeka lagiskheten i ÅGs motivering av varför vi inte kan göra detta. Det viktiga verkar inte vara att göra det i sig rätta, utan att inte misshaga Gud.

På nytt ser vi alltså att Guds bud inte motiveras som en del av Guds omsorg, utan läggs fram som en mall för den religiöse att leva upp till. Annars blir Gud arg. Sund kristen teologi måste betona att Gud inte upprörs av att vi bryter buden som om dessa hade ett eget värde. Vi måste fastslå att buden är givna för vårt bästa och att Gud upprörs när vi väljer det som skadar oss själva och andra.

Varför skall kyrkan inte välsigna de som vill leva i ett homosexuellt partnerskap? Inte i första hand för att det misshagar Gud, utan för att det är en falsk välsignelse, ett stöd till ett liv som i sig inte borde levas. Det är inte att vara goda gentemot dem det berör. Det är för deras skull vi bör låta bli. Att sedan Gud också upprörs över vår kärlekslöshet kommer som ett andra steg.

Avslutning – tillbaka till frågorna

Bibelns svar på frågan: Är homosexualitet en medfödd drift? Det är det inte.

Bibelns svar på frågan: Är det onda makters spel med människor? Ja det är det och det ska vi förstå att det är på det sättet.

Amen.

Som den som orkat läsa ända hit förstått, så menar jag att ÅG förenklat frågeställningarna och dessutom givit dåliga svar.

Kanske har svaren blivit så dåliga eftersom han försökt säga något om alla tänkbara aspekter på ämnet. Om ÅG begränsat sig hade kanske det sagda blivit bättre, då varje del fått chansen att utläggas så att man gjort den mer rättvisa.

Det står ÅG fritt – eller borde göra det – att tro och predika som han gör, men det hindrar inte att förkunnelsen måste prövas utifrån Bibelordet och dess mått av uppbygglighet. Denna predikan har dessutom ÅG försökt göra till ett opinionsbildande inlägg i samhällsdebatten. Just därför måste dess sakinnehåll granskas.

Det måste också klargöras att detta inte är de goda argument som finns för en konservativ hållning i sakfrågorna. De goda argumenten finns, fast på annat håll.

Avslutning och inbjudan:

Vi sjöng "Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd min skuld nu täcker. "

Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv skulle hamna utanför nåden.

Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet.

Han säger också i 1Kor. 6:9-11 då han räknar upp otukt med andra synder att alla de uppräknade synderna kan man bli frälst ifrån inklusive otukt.

Vad dessa människor som lever under otuktens slaveri behöver är en överflödande nåd. Den finns... gäller också dessa.

Därför ska vi uppmuntra dessa som lever på detta sätt att se på nåden i Jesus Kristus.

Efter predikan kommer ett nytt moment i gudstjänsten. Det är vanligt att man i pingstkyrkor erbjuder omsorg i form av personlig förbön. Detta som vi nyss läste är alltså en del av denna inbjudan, fast den här får en lite annan form.

Vi kan inte fördöma personerna... det gjorde aldrig Jesus heller. Han visade alla han mötte djup respekt för den person de var... ex. synderskan enligt Johannes 8 eller kvinnan vid brunnen i Sykar enligt Johannes 4. Jesus förnedrade aldrig någon... Han erbjöd dem nåd.

Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. Synden kan vi inte ha fördrag med... men människan.

Tyvärr har ÅG inte lärt något av det sätt på vilket Jesus förde dessa båda kvinnors synd på tal. Helt visst ignorerade han den inte, men han talade om den på ett sådant sätt att det blev befriande. Kvinnan i Johannes 8 vittnar glädjestrålande "Han har sagt mig allt jag gjort"!

Vi tror väl än att det är som Paulus säger i Titusbrevet... lyssna: "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser och till att leva gudfruktigt i den tidsålder som nu är."

Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan vinna dem för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen.

Vill någon ha samtal eller förbön är ni välkomna att höra av er. Jag tror inte att det är lämpligt idag att vi bjuder fram någon i detta möte... det kan missuppfattas.

Nu innesluter vi varandra i bön...

Denna avslutning, med en tydlig distinktion mellan synd och syndare har en del tagit som intäkt för att ÅG predikat "lag och nåd" på klassiskt manér. Tyvärr blir det sammantagna intrycket ungefär detsamma som när amerikanarna skulle återta en vietnamesisk by efter Tet-offensiven. Först bombarderades den med artilleri och bomber så att den var lagd i aska, sedan marscherade man in och återtog den. En av officerarna citerades i media: We had to destroy it in order to liberate it.

Avslutande reflektioner

Har ÅG gjort något juridiskt felaktigt?

Det vet inte jag. Bekymret med den lag som antogs när homosexuella skulle inkluderas under begreppet "folkgrupp" som man inte fick "hetsa" mot är att den skrevs på ett mycket klantigt sätt. Så ingen vet egentligen. Frågan är dock om vi vill ha ett domstolsväsende som låter sig påverkas av lobbyism. Oavsett om det är RFSL och Gardell eller om det år ÅGs sympatisörer som uttalar sig, så är det märkligt att debatt förs i media som om man därmed kunde påverka domstolens utslag. Domstolen skall tolka lagen, inget annat.

Uppdatering 13 februari 2005:
Nu har en lägre instans dömt ÅG skyldig och en högre instans frikänt honom. Troligen kommer ärendet gå till allra högsta instans, så att ett prejudikat skapas. Problemet med domen är som jag ser det domsskälen. Man finner det klarlagt att ÅG inte alls haft för avsikt att uppvigla eller angripa homosexuella: Det finns inte något som tyder på att pastorn har använt predikosituationen som täckmantel för att angripa homosexuella. Så långt allt väl, men sedan så har domstolen gjort något som inte borde vara en domstols jobb, nämligen kommenterat huruvida ÅG har tolkat sin Bibel korrekt: Hans egna tillägg, genom vilka han knyter samman citaten, är inte vetenskapliga och kan, även om han gör flera reservationer, starkt ifrågasattas. Skall verkligen svenska domstolar bli teologiska forum där rimlighet av enskilda tolkningar fastslås?

Personligen hävdar jag med total bestämdhet att detta inte borde vara straffbart. Det är en annan fråga. Om ÅG fälls, så måste lagen skrivas om. Detta är nämligen inte hets. Somliga debattörers – inklusive så högt uppsatta namn som biskop Caroline Krook – jämför denna predikan med Hitlertysklands propaganda mot judarna. Det är en skymf mot de drabbade judarna att dra den parallellen. Den rasande propagandan i exempelvis Der Stürmer innehöll aldrig några förmildrande ord, som ÅGs avslutning är och den var både till intensitet och sakinnehåll vida mycket värre.

Caroline Krooks uttalanden, exempelvis i Aktuellt 2005-02-09, är också de skamliga. Hon borde be ÅG om ursäkt. Vad ÅG och likasinnade anbelangar är detta inte starten för något som kan accelerera och bli värre, utan så långt man kan komma att gå totalt sett.

Att somliga extremistgrupper valt att publicera denna predikan på nätet som en del av sin agenda säger inget om predikan i sig. Dessa människor griper efter varje halmstrå och kan knappast sägas älska bibelordet.

Kan man verkligen kritisera en broder i Kristus så här?

Jag har i denna artikel dömt ut Åke Greens predikan och sagt att hans agerande varit ovist. Detta har jag gjort för att hans predikan blivit offentlig och av somliga framhålls som en god sådan. Bibeln uppmanar oss att pröva allt, speciellt profetiskt tal och annan förkunnelse.

Detta är ett försök till sådan prövning och jag anser den vara extra viktig mot bakgrund av den uppmärksamhet som denna predikan fått. Mitt bekymmer är inte att denna predikan skulle vara för bokstavlig i sin tolkning av Bibeln, utan att den inte är tillräckligt trogen mot Bibelordet.

Jag tror också att det är av yttersta vikt för evangelisation och opinionsbildning att vi visar att denna predikan inte representerar våra bästa argument. Just för att ÅG är så dåligt påläst är det till skada om han blir den konservativa trons talesman.

Har inte ÅG givit Westboro Baptist Church mer vatten på sin kvarn?

Nej, det har han inte. Deras extremism, som jag behandlat på annan plats, har inget med vare sig kristen tro eller Åke Gren att göra.

Det som hänt är att de utnyttjat media för att få mer uppmärksamhet och svensk media har villigt låtit dem få denna. Det vittnar bara om dåligt omdöme hos svenska journalister.

Är inte det stora problemet att K G Hammar, Jonas Gardell och andra predikar en total acceptans av homosexualitet?

Jo, det är det stora problemet.

Men för att möta dem måste vi ha bättre argument – och det har vi – än vad som framkommit i denna predikan.

Det är en konsekvent metod från EKHO, RFSL med flera att aldrig gå i dialog med den konservativa sidans bästa argument. Därför är det extra viktigt att vi konservativa klargör att ÅG inte representerar våra åsikter på ett bra sätt. Sluter vi upp bakom vad han sagt så kommer vi att avfärdas allesammans.

Vad skall man få säga från en predikstol

Jag tror på frihet och jag tror att separation mellan kyrka och stat är i linje med Bibelns budskap. Staten skall inte vara – som ÅG tycks tro – någon uppehållare av den kristna tron. Vi svenskar är inte judar under det gamla förbundet och Sverige har inte en prästerlig ställning inför Gud. Staten skall alltså inte övervaka förkunnelsen utan friheten att förkunna alla slags budskap. Också obehagliga dito.

Gränsen går inte när någon känner sig kränkt, utan när någon riskerar att drabbas av direkta men. Så länge som lagen talar om missaktningq> är den för luddigt skriven. En lag som förbjuder åsikter är inte en frihetens lag. Om man utverkar ett undantag för vad som får sägas i religionens namn så får vi en hopplös situation:

Lagen bör ge oss frihet – för alla, oavsett om man är troende eller inte. Kyrkan skall inte vara en plats där man till skillnad från samhället i övrigt får uttrycka kritik mot vissa levnadssätt, utan måste vara en plats där man i likhet med hela samhället i övrigt har denna frihet.

Måste man vara jättepåläst i allt som pastor?

Nej, det kan man inte vara. Åke Green måste inte vara expert på bibeltolkningens detaljer eller forskningsläget om homosexualitet. Men när ÅG väljer att först bjuda in media, och sedan när han inte fått deras uppmärksamhet skickar sin predikan till dem, för att bli en röst i den offentliga debatten, då krävs det genast mer.

Genom sitt agerande runt denna predikan, så har ÅG tagit på sig att vara en av den kristna trons röster i landet som helhet. Han har nu blivit den konservativa uppfattningens ansikte utåt. Den man ständigt kommer att hänvisa till. Referenspersonen för alla bibeltroendes uppfattning. Och därför krävs det mer av honom, mycket mer.

För att lindra skadan måste vi som har en konservativ uppfattning i sakfrågorna och menar att man inte kan schackra bort bibelordet såsom det görs av K G Hammar eller EKHO, just vi måste visa att vi inte står bakom ÅGs dumheter, att han inte är vår talesman.

Artikelinfo
Publicerad:2005-02-10 08:07     Författare:itpastorn
Uppdaterad:2005-02-14 11:42     Ämne:Homosexualitet
Uppdaterad: 2005-02-14 11:42    © Keryx